การใช้ Insight English ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

การใช้ Insight English ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • ช่วยลดภาระการตรวจแบบฝึกหัดของอาจารย์ผู้สอน
 • ช่วยอาจารย์มีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น
 • อาจารย์สามารถดูพัฒนาการด้านภาษาของผู้เรียนได้ทุกวัน

พัฒนานักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนานักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

 • Insight English พัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนมากกว่าในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4เท่า และเสริมพื้นฐานให้นักเรียนที่อ่อนตามทันผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ระบบแบบฝึกหัด ตรวจอัตโนมัติ และง่ายต่อการติดตามผล

ระบบแบบฝึกหัด ตรวจอัตโนมัติ และง่ายต่อการติดตามผล

 • Insight English มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดกว่า 66,000 ข้อ ตรวจด้วยระบบอัตโนมัติ
 • มีระบบการจัดการการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้พัฒนาการของนักเรียนเป็นเรื่องง่าย และประหยัดเวลา
เพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

เพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

 • Insight English ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้สูงขึ้นอย่างชัดเจน

Insight English ในสถานศึกษา

Insight English หลักสูตรเรียนนอกเวลา

Insight English หลักสูตรเรียนนอกเวลา

 • ช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษขึ้น ขณะที่สร้างรายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียน
 • ระบบการติดตามผลของทาง Insight Englsih ทำให้ผู้ปกครองและครูอาจารย์เห็นพัฒนาการและการฝึกฝนของนักเรียนได้ทุกวัน แม้อยู่คนละสถานที่
 • เปิดเป็นหลักสูตรนอกเวลาเรียนปกติ โดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือสามารถนำกลับไปใช้งานที่บ้านได้
Insight English ใช้ในการทำวิจัยผลงานวิชาการได้เป็นอย่างดี

Insight English ใช้ในการทำวิจัยผลงานวิชาการได้เป็นอย่างดี

 • Insight English ใช้ระบบติดตามผลที่เก็บรายละเอียดโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำวิจัยรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์
 • Insight English เป็นนวตกรรมที่ได้ผลในการพัฒนาภาษาสูงสุด ช่วยเพิ่มการยอมรับให้แก่งานวิจัย
ติดต่อสอบถาม 02-129-3990 หรือ Email: contact@insight-eng.com

ตัวอย่างสถานศึกษาที่นำ Insight English ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ