เน้นคำศัพท์สำคัญ ทำให้เก่งขึ้นอย่างรวดเร็วเน้นคำศัพท์สำคัญ ทำให้เก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

เราจะต้องเน้นเรียนรู้ศัพท์และวลีที่ใช้มากที่สุดก่อน แม้ว่าศัพท์นั้นอาจจะดูยากบ้างเล็กน้อยก็ตาม เช่น argue, project, suppose, force, Well done เป็นต้น (ส่วนศัพท์ที่ชีวิตจริงใช้ไม่บ่อย เช่น goat, peach, gum ควรเก็บไว้เรียนรู้ทีหลัง จะมีประสิทธิภาพมากกว่า)

หากเราเน้นที่การเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือฟังมาในบทสนทนาต่างๆ ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะฝึกฝนภาษาเพิ่มเติม และเก่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับของ Insight English

Insight แต่ละระดับจะครอบคลุมคำศัพท์ 200 กลุ่มความหมาย โดยมีตัวอย่างประโยค, ภาพประกอบ, และเนื้อเรื่องที่เสริมกันช่วยให้เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงท่องจำคำแปลได้เท่านั้น

เลือกระดับ

ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
1 A เอ A–ant
This is ... นี่คือ... This is Laura.
eleven ภาพประกอบภาพประกอบ สิบเอ็ด She has eleven pens on her desk.
See you. แล้วพบกัน See you again.
teacher ภาพประกอบภาพประกอบ คุณครู, อาจารย์ We have many teachers at our school.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
3 song ภาพประกอบภาพประกอบ เพลง "The radio is playing my favorite song."
of [days] ของ (คำช่วย) Tomorrow is the first of September.
Where are you from? คุณมาจากที่ไหน Where are you from, Anna?
play [enjoy] ภาพประกอบภาพประกอบ เล่นสนุก "Don't play in the street."
cry [produce tears] ภาพประกอบภาพประกอบ ร้องไห้ The baby cried all night.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
5 coin [money] ภาพประกอบภาพประกอบ เหรียญ Grandpa Grey collects old coins.
whose [asking about ownership] ของใคร "Whose car is that parked outside?"
know [have information] รู้ I know her address.
jump [in the air] ภาพประกอบภาพประกอบ กระโดด I can jump higher than you.
land [dry surface] ภาพประกอบภาพประกอบ พื้นดิน,ที่ดิน They planted wheat on their land.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
7 with [relationship] เกี่ยวกับ, อยู่กับ "I think he's angry with his mother right now."
strong [not weak] ภาพประกอบภาพประกอบ แข็งแรง Good athletes must be very strong.
metal ภาพประกอบภาพประกอบ โลหะ The box was made of metal.
singer [make music] ภาพประกอบภาพประกอบ นักร้อง Her dream was to be a famous singer.
army ภาพประกอบภาพประกอบ กองทหาร,กองทัพบก The army was sent in to stop the riots.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
9 anger ภาพประกอบภาพประกอบ ความโกรธ, โกรธแค้น, ฉุนเฉียว She feels a lot of anger towards her parents.
or [if not] มิฉะนั้น Hurry up or we'll be late for school.
goal [aim] เป้าหมาย It is my goal to become a doctor.
climb [rise] ภาพประกอบภาพประกอบ ปีน Don't climb that tree. you might fall.
dig [move earth] ภาพประกอบภาพประกอบ ขุด She went outside to dig the garden.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
11 president [politics] ภาพประกอบภาพประกอบ ประธานาธิบดี The President of America gave his speech to the U.N.
access เข้าถึง There is ferry access to the island.
sign [showing] ภาพประกอบภาพประกอบ สัญญาณบ่งชี้, การแสดงออก The man was calm and showed no signs of anger.
museum ภาพประกอบภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์ The museum has many great paintings.
scale [measure] ภาพประกอบภาพประกอบ มาตราวัด, ระดับ(คะแนน); อัตราส่วน The test is graded on a scale from 1 to 5 points.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
13 matter [situation] เรื่องราว, สถานการณ์ It is a serious matter.
standard [quality] มาตรฐาน, คุณภาพมาตรฐาน The equipment is of a low standard.
success [achieve something] ภาพประกอบภาพประกอบ ความสำเร็จ Many people have tried to climb that mountain with no success.
surface [top] ภาพประกอบภาพประกอบ พื้นผิว The ducks were sitting on the surface of the water.
path [track] ภาพประกอบภาพประกอบ ทางเดิน She walked up the path.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
15 debt ภาพประกอบภาพประกอบ หนี้สิน The company must pay off this debt by the end of the year.
originally แต่เดิม, ในตอนแรก This was originally an all boy's school.
responsibility [duty] ความรับผิดชอบ Parents have a lot of responsibility to their children.
chemical ภาพประกอบภาพประกอบ สารเคมี Farmers spray chemicals on their crops to keep the insects away.
attack ภาพประกอบภาพประกอบ (การ)โจมตี, (การ)ทำร้าย The attack on the village was sudden.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
17 authority อำนาจ(ในการต่างๆ) I don't have the authority to let you in the building.
existence การมีอยู่, การคงอยู่ I don't believe in the existence of ghosts.
recognize [accept] รับรู้ว่า, ยอมรับในคุณค่า The monument recognizes his contribution.
refuse [say no] ภาพประกอบภาพประกอบ ปฏิเสธ The company gave him an offer he couldn't refuse.
facility [building] ภาพประกอบภาพประกอบ อาคาร, สถานที่, อุปกรณ์ He walked to the medical facility.
ระดับ คำศัพท์และกลุ่มความหมาย คำแปลคำศัพท์ในกลุ่มความหมายนี้ ตัวอย่างประโยค
19 loyalty ความจงรักภักดี Her loyalty to her husband is very strong.
victim ผู้เคราะห์ร้าย, เหยื่อ There were many victims of the earthquake.
reference [describe] รการอ้างอิง, การกล่าวถึง She made several references to her years in Tibet.
witness [see] ภาพประกอบภาพประกอบ ผู้เห็น(เหตุการณ์), พยาน He witnessed the accident.
injure ภาพประกอบภาพประกอบ ได้รับบาดเจ็บ,ทำร้าย He fell and injured his arm.