ภาพโดยรวมโปรแกรมภาพโดยรวมโปรแกรม

ความรวดเร็วในการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องและเพลิดเพลิน (ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น)

 • ใน 1 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องและทำแบบฝึกหัดได้ถึง 300 ข้อ (ใช้เวลา 10-15 วินาทีต่อข้อ) เทียบกับการเรียนโดยทั่วไปที่ได้เพียง 30-50 ข้อต่อชั่วโมง
 • เรียนเพียง 2 ระดับ 30 ชั่วโมง เรียนรู้ศัพท์จนจำได้และใช้เป็น ถึง 400 คำ มากกว่าเรียนทั่วไป 1 ปี โดยเน้นศัพท์สำคัญที่สุดก่อน
 • เรียนจบ 5 ระดับ 75 ชั่วโมง จะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นจนเพื่อนๆ และอาจารย์แปลกใจคำรับประกันผล
Insight Graph

เน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน

คำศัพท์ที่สำคัญที่สุด 4000 คำครอบคลุมถึง 90% ของภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป การเรียนรู้ศัพท์เหล่านี้ก่อนจะทำให้พัฒนาภาษาอังกฤษไปได้มากและเร็วกว่าการเรียนรู้สิ่งอื่นก่อน

เรียนรู้แบบตัวต่อตัว

 • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับบทเรียนไปตามผู้เรียนแต่ละคน (individualized learning) โดยอัตโนมัติ เหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว
 • จากผลการวิจัย การจะจดจำคำศัพท์หนึ่งๆ ได้นั้น จะต้องพบกับศัพท์นั้น 5-16 ครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (หากไม่ได้ทบทวนนานเกินไป ก็จะต้องเริ่มใหม่) ดังนั้น โปรแกรม Insight จึงได้บันทึกผลการทำแบบฝึกหัดแต่ละข้อของผู้เรียนเฉพาะคนเอาไว้ แล้วจัดการทบทวนคำศัพท์และประโยคต่างๆ ที่เรียนไป เป็นช่วงๆ ที่เหมาะสม จนกว่านักเรียนจะจำได้แม่นยำ

กราฟแสดงความจำ

ในกรณีที่ไม่มีการทบทวน หรือ ทบทวนด้วยความถี่ที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีการทบทวน หรือ ทบทวนด้วยความถี่ที่ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่ไม่มีการทบทวน หรือ ทบทวนด้วยความถี่ที่ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับการเรียนต่อเนื่องและรวดเร็ว

อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ สามารถเรียนต่อเนื่องได้นานและ เร็วกว่า คือการใช้วิธีการเรียนผ่านเกมที่เพลิดเพลิน

ส่วน Image Description ส่วน Image Description

ส่วน Image Description

เกม Aviarium เกม Aviarium

เกม Aviarium

เกม Bingo ใน WoW! เกม Bingo ใน WoW!

เกม Bingo ใน WoW!

ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และคำศัพท์

 • ฝึกฟังสำเนียงพูดภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา คำศัพท์และเนื้อเรื่องใน Reading Time มีเสียงของเจ้าของภาษาประกอบ
 • เรียนรู้คำศัพท์ทีละความหมาย ทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น argument [disagreement] ซึ่งหมายถึง การถกเถียงกัน กับ argument [reason] ซึ่งหมายถึงการให้เหตุผล หากเรียนพร้อมกันอาจจะสับสนได้ Insight จึงได้จัดระบบให้เรียนแยกกันทีละความหมาย
 • เรียนรู้คำศัพท์โดยมีตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลประโยคประกอบ ทำให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจน และรู้วิธีการใช้งานคำศัพท์นั้นๆ
 • มีเนื้อเรื่องเป็นบทสนทนาและเรื่องเล่า (story) ที่น่าติดตาม ทำให้อยากอ่านอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

 • เนื้อหาของบทเรียนมีทั้งบทสนทนา (conversations) บทความ (passages) คำศัพท์ (vocabulary) และไวยากรณ์ (grammar)
 • ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (ประถม 1) จนถึงระดับมหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่วัยทำงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้า กระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 • ผู้เรียนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้จากเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้
 • รับรายงานความก้าวหน้าของการเรียนผ่านอีเมล์เป็นประจำทุกสัปดาห์ (เลือกความถี่ได้ตามต้องการ)