ระดับของ Insight English กับความสามารถที่ได้รับจากการเรียนระดับของ Insight English กับความสามารถที่ได้รับจากการเรียน

เรียนจบระดับ 10

  • มีความรู้มากเพียงพอที่จะเข้าใจบทสนทนาในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน
  • สามารถอ่านจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษระหว่างเพื่อนได้เข้าใจเป็นส่วนใหญ่

เรียนจบระดับ 15

  • สามารถอ่านเว็บเพจเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ข้อความที่ post ใน webboard, คำบรรยายภาพใน flickr หรือ Google Video ได้เข้าใจ
  • สามารถอ่านจดหมายและอีเมล์ที่ใช้ติดต่อธุระการงานทั่วๆ ไปได้เข้าใจเป็นส่วนใหญ่

เรียนจบระดับ 20

  • สามารถอ่าน Learner's Dictionary ที่แปลจากอังกฤษเป็นอังกฤษได้เข้าใจ
  • อ่านบทความภาษาอังกฤษล้วนขั้นพื้นฐาน เช่น บทความใน Nation Junior และ Student Weekly ได้เข้าใจดี
  • ทำข้อสอบ O-Net และ GAT ส่วนภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 70