เปรียบเทียบวิธีเรียนภาษาอังกฤษเปรียบเทียบวิธีเรียนภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะที่เน้น เวลาที่ใช้จนกว่าจะเห็นผล ค่าใช้จ่าย ความสนุก เหมาะกับนักเรียน
ที่มีความตั้งใจ...
ในห้องเรียนขนาดเล็ก ขึ้นกับผู้สอน ปานกลางถึงค่อนข้างเร็ว ปานกลางถึงสูง ขึ้นกับผู้สอน ปานกลางขึ้นไป
เรียนตัวต่อตัว ขึ้นกับผู้สอน เร็ว สูงถึงสูงมาก ขึ้นกับผู้สอน ทุกคน
เรียนกับเทปคาสเซทท์ ฟัง พูด ปานกลาง ต่ำ มักไม่ค่อยสนุก สูงเท่านั้น
เรียนกับหนังสือ คำศัพท์ ไวยากรณ์ อ่าน เขียน(ขึ้นกับหนังสือ) ช้าถึงปานกลาง ต่ำ มักไม่ค่อยสนุก สูงเท่านั้น
Insight English คำศัพท์ ไวยากรณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน เร็ว ต่ำ สนุก ทุกคน