คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Insight English ได้คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Insight English ได้ (Spec of Computers to Run Insight English)

Required: (อย่างน้อย)

  • Hardware in general: Newer than 8 years อายุเครื่องใหม่กว่า 8 ปี
  • Windows (any version from Windows XP and better จากรุ่น Windows XP หรือหลังจากนั้น)
  • Free Hard Drive Space: 1.0 GB
  • RAM: 512 MB
  • Optical Drive: CD-ROM or USB port

Recommended: (แนะนำ)

  • Hardware in general: Newer than 5 years อายุเครื่องใหม่กว่า 5 ปี
  • Windows (any version from Windows XP and better จากรุ่น Windows XP หรือหลังจากนั้น)
  • Free Hard Drive Space: 3.0 GB
  • RAM: 1 GB
  • Optical Drive: DVD-ROM or USB port

For installation in organizations, we need administrative rights to install on drive that are NOT reset after rebooting (applicable only in some organizations). Software that reset information in hard drives include DeepFreeze and RollBack Rx

สำหรับการติดตั้งในองค์กรต่าง ๆ ผู้ติดตั้งจะต้องมีสิทธิของ admin ที่จะติดตั้งโปรแกรมใน drive ที่ไม่ถูก reset หลัง boot ใหม่แต่ละครั้ง (เรื่องนี้เป็นประเด็นเฉพาะสำหรับบางองค์กรเท่านั้น) ซอฟแวร์ที่ทำให้ข้อมูลถูก reset เป็นเหมือนเดิมเมื่อ boot ใหม่ รวมไปถึง DeepFreeze และ RollBack Rx