คุณสมบัติของผู้ลงทุน

  1. สนใจงานด้านการศึกษา มีความมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความรักในภาษาอังกฤษ
  2. มีความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารกับผู้ปกครอง
  3. สามารถจัดหาสถานที่ในทำเลที่ดี เหมาะสมกับการเปิดสถาบันสอนภาษา