ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "เนื้อหา"

ปริมาณเนื้อหาและระยะเวลาเรียน

ในแต่ละระดับประกอบด้วยเนื้อหา 50 บท (units) แต่ละบทใช้เวลา 15 ถึง 25 นาที บทต่างๆ จะมีจุดเน้นที่ต่างกัน ได้แก่ บทสนทนา (conversation), การอ่าน (reading), ไวยากรณ์ (grammar), และการอ่านเพื่อฝึกไวยากรณ์ (grammar readers)

เนื้อหามีการแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่

มี เพื่อให้มีประสิทธิผลในการเรียนรู้จึงมีคำแปลภาษาไทยให้

เหมาะสำหรับเด็กประถมและมัธยมหรือไ

มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเหมาะทั้งสำหรับเด็กประถมและมัธย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรประเภทชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตร

เป็นแบบการเรียนเสริมนอกหลักสูตร

เป็นแผ่น DVD มี่กี่โปรแกรม หรือกี่หลักสูตร

เป็นแผ่น DVD มี 1 โปแกรม 20 ระดับ 1000 บทเรียน

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"