กรุณากรอกข้อมูล
กรุณาจัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของท่าน เมื่อเทียบกับผู้เรียนชั้นเดียวกันในประเทศไทย (นักเรียนหลักสูตรสองภาษามักอยู่ในระดับเก่งหรือยอดเยี่ยม)
  • ให้เวลา 15 วินาทีต่อข้อ (เวลาเท่าเดิมตลอด)
  • ใช้เวลารวมประมาณ 10-25 นาที
  • แบบทดสอบจะจัดให้ทำไม่เกิน 16 ชุด แต่อาจใช้น้อยกว่าในกรณีส่วนใหญ่
  • ข้อสอบเป็น adaptive test ที่ปรับความยากง่ายไปตามผลลัพธ์ที่ผ่านมา

Question 1
Question 2

  • Choice 1
  • Choice 2
  • Choice 3
  • Choice 4
Time: 15
Rating: 200 Correct: 0

ระดับของท่านคือ
20

ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เลือก Insight English

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
Loading