Insight Intellilearn ฝ่ายบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO)

นภดล กมลวิลาศเสถียร (Noppadon Kamolvilassatian) เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ และด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารสถาบัน MovingMinds มีประสบการณ์สอนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ลูกศิษย์หลายสิบคนของอาจารย์ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมไปถึง

 • ที่ 1 ของประเทศไทยในการสอบ PRE และการสอบ Top-Test วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคะแนนรวม
 • เหรียญทองคณิตศาสตร์โลกระดับประถม
 • สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นอันดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ของประเทศ

อาจารย์นภดลได้รับทุน Fulbright เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในประเภท Open Competition และได้ศึกษาจบระดับปริญญาโทด้าน computer science โดยเน้นในด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ University of Texas at Austin ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกาและของโลก (จากการจัดอันดับผลงานทางวิชาการ)

ผลงานที่ผ่านมาส่วนหนึ่งของอาจารย์นภดล

 • ภาพยนตร์ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: "วันอัศจรรย์ของมาริโอ" (Mario's Incredible Day)
 • หนังสือเรื่องวิธีการสอนคณิตศาสตร์: "เทคนิคช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์" สำนักพิมพ์รักลูก
 • บทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ของการเรียนรู้: "The Economics of Learning Approaches", Public Administration Journal, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • บทความวิชาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (CAI/CAL): with Junpet, S. "The Use of a Markup Language in an English Vocabulary Self-Learning System." Proceedings of the National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC), Thailand.

หัวหน้าด้านหลักสูตร และเนื้อหา (Head of Curriculum Design and Co-Chief Editor)

Carole Hiver เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติ (English as a Foreign Language) ให้แก่ชาวไทยเป็นเวลาหลายสิบปี สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการสอนภาษาจากหลักสูตรที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา และเป็นอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย

อาจารย์ Carole มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ แก่นักเรียนชาวต่างชาติที่เติบโตในประเทศไทย ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการศึกษาวัยเยาว์ (Early Education) โดยมีผลงานศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการสอนรูปแบบใหม่ในสาขาการศึกษาวัยเยาว์

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร และเนื้อหา (Advisor on Curriculum Design and Co-Chief Editor)

Forrest J. Akers เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติ (English as a Foreign Language) ผู้ฝึกสอนอาจารย์ (teacher trainer) นักออกแบบหลักสูตร ผู้เขียนเนื้อหาการเรียนรู้ และบรรณาธิการอิสระ หลังจากได้รับปริญญาเกียรตินิยมด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) และประกาศนียบัตรระดับสูง (Postgraduate Diploma) ด้าน TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Portland สหรัฐอเมริกาแล้ว อาจารย์ Forrest ได้ทำงานกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และสอนนักเรียนจากหลายประเทศ โดยได้เขียนเนื้อหาหลักสูตรสำหรับประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และฮ่องกง

อาจารย์ Forrest มีประสบการณ์สอนนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ปัจจุบัน อาจารย์ Forrest สอนอยู่ที่ฮ่องกง

ที่ปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์ (Advisor on Software & Systems Engineering)

Andrew Davison จบปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์จาก Imperial College มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก แห่งประเทศอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Logic Programming และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java มีบทความ และหนังสือด้านการเขียนโปรแกรมได้รับการตีพิมพ์ และขายดีในระดับโลกหลายเล่ม ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

 • Killer Game Programming in Java, O'Reilly Media. May 2005.
 • Searching Semi-structured Data Using Landmarks, Euromedia 2006, Athens, Greece, April 17th-19th, 2006.
 • Pro Java 6 3D Game Development, Apress, April 2007.

อาจารย์ Andrew มีประสบการณ์สอนนักศึกษาด้านวิทยาการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งที่มหาวิทยาลัย Melbourne ประเทศออสเตรเลีย Asian Institute of Technology และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการใช้งาน (Design and Usability Expert)

มัณฑนา ไกรศรีสมบัติ (Monthana Kraisrisombat) เป็นนักออกแบบกราฟิก และเว็บไซต์มืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ งานมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ ให้แก่หน่วยงานราชการ และบริษัทชั้นนำ นับสิบแห่ง เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ, บริษัท เทเลวิซ บุญชัย จำกัด, สมาคมยางพาราไทย, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันนิด้า เป็นต้น คุณมัณฑนาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หสม. มี-ไพร์ ดอท คอม ซึ่งดูแลงานกราฟิกต่างๆ ของบริษัท Insight IntelliLearn

ผลงานส่วนหนึ่งของทีมงาน Insight

 • Insight English
 • Mario's Incredible day
 • Killer Game Programming in Java by Andrew Davidson
 • Thai Journal of Public Adminsitration
 • เทคนิคช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
 • พิชัยสงคราม E-Commerce
 • Pro Java6 3D Game Development