Insight Intellilearn แรงบันดาลใจของ Insight Learning
 • ภาษาไทย
 • English

ทำไมเราจึงต้องการทำงานนี้ และทำอย่างจริงจัง อย่างรวดเร็ว และอย่างดีเยี่ยมเท่าที่เราจะสามารถทำได้?

 • สถานะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกในปัจจุบันนั้นขาดแคลนอยู่อย่างน่าใจหายในการเตรียมผู้คนให้เข้าสู่สังคมความรู้ซึ่งมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางมาตรฐาน เนื้อหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทางการศึกษาและข่าวสารที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ แต่ผู้คนที่ได้รับการศึกษาแล้วส่วนใหญ่ กระทั่งหลายคนที่มีสติปัญญาสูง กลับไม่รู้ภาษาอังกฤษดีเพียงพอ ผลลัพธ์ก็คือ พวกเขาไม่สามารถนำข้อมูลความรู้ปริมาณมหาศาลมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมของพวกเขาได้
 • ที่แย่ไปกว่านั้น คือกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมนั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเลย ทั้งที่กลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ภาษาอังกฤษสามารถที่จะช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลายสิ่งที่พวกเขาจะไม่ได้ค้นพบหากเขาขาดความรู้นั้น ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ความรู้ในด้านนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้โอกาสทางเศรษฐกิจระดับสากลที่เข้าถึงได้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและครอบครัว [1] [2]
 • ทรัพยากรด้านการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตนั้นมีอยู่มากกว่าที่เป็นภาษาอื่นใด ทั้งในด้านปริมาณ ขอบเขต และคุณภาพ (ตัวอย่างเช่น MIT OpenCourseWare, Wikipedia, Stanford on iTunes U, and Rice University's Connexions). [3] [4] [5] [6]

ระบบการเรียนรู้ Insight English จะช่วยในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของคนจำนวนมหาศาลรวมทั้งสมาชิกผู้ด้อยโอกาสที่สุดหลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านโลกเดียวกันกับเรา

 • ลองจินตนาการถึงเด็กชายที่ยากจนคนหนึ่งในแอฟริกา เขาใช้โน้ตบุ๊คราคา 100 ดอลลาร์หรือคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้วยวิดีโอและซอฟต์แวร์ของเราโดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย [7] [8] [9] ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเขาได้เปิดโลกของข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Wikipedia เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นเขาเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยผ่านภาพเคลื่อนไหวและซอฟต์แวร์ในเว็บไซต์เพื่อการศึกษาอย่างได้ผลดีกว่าที่เขาจะศึกษาได้จากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของเขา เขาได้ฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ซึ่งจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ ด้วยทักษะและความรู้เหล่านี้ เขามีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น และเขาก็ได้ช่วยนำครอบครัวของตนพ้นจากความยากจน

ลองจินตนาการว่า เราจะสามารถสร้างผลกระทบในทางบวกอย่างมากเพียงใดต่อชีวิตของคนยากจน!

 • ด้วยโครงการอย่างโน้ตบุ๊คราคา 100 ดอลลาร์และการแพร่กระจายของอินเตอร์เน็ตและบริการโทรศัพท์มือถือไปยังทุกที่แม้กระทั่งส่วนที่ห่างไกลที่สุดในโลก เราสามารถช่วยคนอย่างน้อย 5 ล้านคนให้พ้นจากความไม่รู้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจน ความรู้ที่พวกเขาได้รับจะช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่สำหรับครอบครัวของพวกเขา เหล่าเพื่อนบ้านจะมองผู้บุกเบิกเหล่านี้เป็นต้นแบบและเริ่มพัฒนาตนเอง ด้วยวงจรบวกทางสังคมเช่นนี้ กว่า 100 ล้านคนสามารถที่จะได้รับผลกระทบทางบวกจากเราและความพยายามของเราผลกระทบต่อเนื่องของระบบการเรียนรู้นี้อาจจะยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าสิ่งประดิษฐ์อื่นใด

ถ้าเหตุผลเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราทุ่มเทกำลังความพยายามและเวลาอย่างเต็มที่ให้กับการริเริ่มนี้ อะไรเล่าจึงจะพอเพียง?

Why do we want to do this, and do it as intensely, as quickly, and as best as we possibly can?

 • The current state of English-language teaching throughout most of the world is appallingly inadequate for preparing people to enter a knowledge society in which English is the standard medium. Most important scientific, educational, and informational materials are published in English. Yet most educated people, even some very intelligent ones, do not know enough of the language. As a result, they cannot make good use of the massive store of knowledge available to help develop themselves and their societies.
 • Even worse, the least privileged groups in society have little or no access to quality English-language education at all. This group could benefit greatly from knowledge of English.
 • Knowledge of English can and will help people learn about many things they would otherwise never discover. More importantly, it enables them to take advantage of global economic opportunities made available through modern information technologies to improve their and their family’s living conditions. [1] [2]
 • The amount, scope, and quality of educational resources available in English over the Internet far surpass those in any other language (see, e.g., MIT OpenCourseWare, Wikipedia, Stanford on iTunes U, and Rice University’s Connexions). [3] [4] [5] [6]

The Insight English learning system will increase the welfare of a vast number of people, including many of the least privileged members in our global village.

 • Imagine a poor boy in Africa, armed with a $100 laptop or access to a computer in school, who learns to use English with our videos and software at no cost to himself. [7] [8] [9] His ability to use English now opens a world of information on the Internet. On Wikipedia, he learns about ways to help his family achieve better agricultural output. He learns math and science through animations and computer-aided learning software in educational Web sites, much more effectively than he could in his underfunded school. He acquires computer skills required for most high-quality jobs. Using these skills and knowledge, he has better job opportunities than would have been possible otherwise. He helps lift his family out of poverty.

Imagine how much positive impact we can make to the lives of the poor!

 • With initiatives like $100 laptops and the spread of the Internet and mobile phone services to even the most remote parts of the world, we can help lift at least 5,000,000 people out of ignorance, the ultimate cause of poverty. Their acquired knowledge will improve living conditions for their families. Neighbors will take these pioneers as role models and start to develop themselves. With such socially virtuous cycles, over 100,000,000 people could be positively affected by us, by our efforts. The ripple effects of this learning system could be as great as any other invention.

If this cannot justify why we should put our best, most intense efforts and most of our time into this cause, what can?

References